Vi utfører horisontalboring i diverse dimensjoner opp til 300mm

Det kan være for vannledning, avløpsledning, strømkabler, fiberkabler og andre ting som trengs i moderne infrastruktur. Ofte kan det være mer hensiktsmessig å bore et hull istedenfor å grave grøfter.

Ved horisontalboring trengs det bare en plass for borerigg ved innslag (start borehull) så dette vil være et mye mindre naturinngrep enn å grave grøft. I tillegg vil det i de fleste tilfeller være rimeligere med et borehull fremfor graving av grøft.

Vi kan også bore i løsmasser (jord, stein, grus o.l.). Da vil vi trekke inn et foringsrør som blir stående etter at boring er ferdig. Her har vi diverse dimensjoner opp til 273mm. Dette er spesielt aktuelt ved f.eks. vegkryssinger der man gjerne ikke får lov til å grave pga. trafikkavvikling eller nyasfaltering o.l.

Ved lengre borehull vil vi bruke høydemåleinstrument for å ha kontroll med at borehull følger ønsket fall.

Vi har to forskjellige riggtyper til å utføre disse jobbene, det betyr at vi vil bruke den riggen som er best egnet og som krever minst tilrettelegging av oppdragsgiver.

2
Har du spørsmål?